Sprawozdanie

Skarbnika Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej

za okres od 1.01.2008 do 31.12.2008

 

Funkcję skarbnika ZG pełniłam przez cały okres sprawozdawczy. Stowarzyszenie wykonało za rok 2008 sprawozdanie finansowe tj. Bilans, rachunek zysków i strat z zeznaniem rocznym CIT-8.

Sprawozdanie finansowe zostało skontrolowane przez Główną Komisję Rewizyjną i przyjęte bez uwag. Z uwagi na to, że sprawozdanie finansowe za rok 2008 ma być zatwierdzone przez dzisiejsze Walne Zgromadzenie, niniejsze sprawozdanie odniesie się do okresu bilansowego tj za rok 2008.

 

I.       Dane w zakresie spraw finansowych

 

         Środki pieniężne w kasie Z.G SRK                                                1.298,61zł.  

         Środki pieniężne w Banku PKO                                                    9.625,22zł.

         Środki pieniężne – lokata bankowa                                               2.000,00zł.

         Środki pieniężne w Kołach Parafialnych

          i Oddziałach Dekanalnych                                                          10.663,06zł.

                                                        Razem                                          23.586,89zł.

 

         Środki pieniężne w kasie Zarządu Głównego są zgodne z ewidencją księgową,          raportem kasowym i potwierdzone inwentaryzacją wg stanu na dzień    31.12.2008r.

         Środki pieniężne w Banku są zgodne z ewidencją księgową, wyciągiem bankowym na dzień 31.12.2008r.

         Środki pieniężne w Kołach Parafialnych i Oddziałach Dekanalnych są zgodne          z ewidencją księgową, oraz raportami finansowymi Oddziałów Dekanalnych i   Kół Parafialnych.

 

II.  Działalność finansowa Stowarzyszenia przedstawia się następująco:

 

         A. Przychody.

                        a) składka członkowska                                                         7.982,62zł.

                        b) dotacje z Urzędów Gminnych i Miejskich
                         organizacji samorządowych i osób fizycznych             53.090,13zł.                          c) dotacje z tyt. 1% podatku dochodowego

                                od osób fizycznych                                                         16.079,98zł.

                            d) odsetki bankowe                                                                   28,02zł.

                                                Razem przychody                                 77.180,75zł.

 

          B.  Koszty wynoszą

                   a) koszty realizacji zadań statutowych                              77.152,73 zł.

                   b) koszty administracyjne                                                     4.902,16 zł.

                            w tym – zużycie materiałów                                           509,96 zł.

                                          usługi obce                                                           805,65 zł.

                                          podatki i opłaty                                                  200,00 zł.

                                          pozostałe koszty, inne                                    3.387,54 zł.

                                          koszty finansowe (prowizja bankowa)           375,00 zł.

                                                             Razem koszty:                             82.429,88zł.

 

         III. Koszty obejmują następujące wydatki. Koszty statutowe tj wydatki na                     działalność świetlic, akcji terapeutyczno - wakacyjnej w Chrzanowie, akcji wypoczynku wakacyjnego dzieci organizowane przez Koła parafialne,                    koszty statutowe Kół parafialnych, koszty wynagrodzeń do                                organizowanych zadań.

               Koszty administracyjne tj wydatki biurowe Zarządu Głównego Oddziału       Dekanalnego i Kół Parafialnych: opłaty pocztowe, i bankowe, koszty                   delegacji, koszty kwiatów jubileuszowych.

               Koszty operacyjne tj darowizny dla potrzebujących.

 

         IV. Wynik finansowy na działalności statutowej – wielkość „0”

                                                                                    

         V. Wynik finansowy za rok 2008 zamyka się kwota – strata 5.249,13zł.                       Strata bilansowa powstała w związku z:

                   a) zapłatą zobowiązań z 2007r w kwocie 2.802,44zł.

                   b) zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do prac finansowo –                          księgowych oraz na potrzeby Zarządu za kwotę 3.759,00zł.

 

Niniejsze sprawozdanie przedstawiam Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej i jednocześnie proszę Główną Komisję Rewizyjną o przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu propozycji uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2008


         Księgowy S.R.K.  D.G.                                      Skarbnik S.R.K. D.G.

 

         / Janina Wilczek /                                                / Helena Mularz /

Gliwice 29.03.2008r

 

« Powrót na stronę główną