Oryginał / kopia

Umowa o dzieło nr ............................

 

zawarta w dniu ..........................................., w Gliwicach, pomiędzy:

Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej, ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Piotra Gawora – Prezesa     i     Helenę Mularz – Skarbnika,

a  ................................................,   zam.  ......................................,  ul. ................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1 Wykonawca zobowiązuje się na zamówienie Zamawiającego do wykonania dzieła polegającego na:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

§2 Wykonawca zobowiązuje się wymienione w §1 dzieło wykonać osobiście w terminie

      od dnia ........................... r., do dnia .....................................r.

§3 Za wykonanie wymienionego w §1 dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto

     w wysokości ...................... (słownie ..............................................................................................)

     wg kalkulacji: ..................................................................................................................................,

     z którego Zamawiający dokona stosownych potrąceń zgodnie z przepisami ustawy o podatku od osób fizycznych.

§4 Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 7 dni po przedstawieniu rachunku przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

§5 Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą stron. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

§6 W sprawach objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

  

             ...............................................................                                                    ................................................

       podpisy Zamawiającego                                                                                           podpis Wykonawcy

______________________________________________________________


Oświadczenie dla celów podatkowych

Nazwisko podatnika ...................................., imiona .............................................,
Imię ojca ....................., Imię matki ...................., Nazwisko rodowe (dla mężatki) .................................,
Miejsce urodzenia .........................................., data ..............................,
Nr PESEL .........................., NIP ...................................., Seria i nr Dowodu osobistego ..................................,
Miejsce zamieszkania: ul. .........................................., Pow. ................................., Gmina .....................................,
Kod .............................., Miejscowość, .............................................,
Urząd Skarbowy wg miejsca zam. ................................................., ul. ...............................................................

Oświadczam, że powyższe dane wypełniłem zgodnie z prawdą świadomy (a) odpowiedzialności karnej

                       .................................................
                         data i podpis Wykonawcy

 

« Powrót na stronę główną