Zakres działań wynika wprost ze statutu. Przypomnijmy:

Celem Stowarzyszenia jest oddziaływanie na życie małżeńskie i rodzinne zgodnie z etyką katolicką. Stowarzyszenie wykonuje swoje zadania zgodnie z niniejszym statutem działając na rzecz ogółu społeczności.

§ 8.

Do zadań Stowarzyszenia należy

1)      rozwijanie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego;

2)      troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego rozwoju;

3)      praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży;

4)      podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronna pomoc rodzinie. 

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych;

2)      organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne;

3)      organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności mających na celu podnoszenie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego;

4)      organizowanie i wspieranie katolickich poradni rodzinnych, kursów przedmałżeńskich, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę;

5)      prowadzenie działalności naukowej, oświatowej i wychowawczej oraz wydawniczej i kolportażowej;

6)      prowadzenie szkół, przedszkoli oraz świetlic, w szczególności świetlic wsparcia dziennego;

7)      organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży;

8)      organizowanie obozów, kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin;

9)      organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych;

10)  współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny;

11)  prowadzenie własnej działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;

12)  oferowanie i przyjmowanie wykonywania zadań publicznych lub wsparcia w ich realizacji, w formach i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.

Możliwości jest zatem sporo, a pole działania szerokie. Wszystko zależy od aktywności członków, od ich pomysłowości, a także od stopnia odpowiedzialnego utożsamiania się ze stowarzyszeniem.

Obecnie prowadzone są następujące ważniejsze działania:

SPOTKANIA TERAPEUTYCZNO-INTEGRUJĄCE DLA RODZIN ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Spotkania przeznaczone są dla całych rodzin, w których ojciec lub/i matka borykają się z uświadomionym problemem uzależnienia od alkoholu, albo też problem ten jest nieuświadomiony u osoby zagrożonej, a pozostałe z tego powodu cierpią. Program składa się z dwóch części.

Pierwszym etapem jest wakacyjny dziesięciodniowy wyjazd całej rodziny (w grupie kilku, kilkunastu rodzin) do atrakcyjnego ośrodka (obecnie jest to położony wśród lasów rekolekcyjny ośrodek karmelitański w Chrzanowie-Groblach), podczas którego zapewniona jest:

·      realizacja programu terapeutycznego dla rodziców prowadzonego przez terapeutę uzależnień i psychologa,

·      możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem, terapeutą i kapłanem,

·      realizacja programu wychowawczo-rozwojowego dla dzieci prowadzonego w grupach wiekowych przez wychowawców,

·      realizacja programu integrującego rodzinę i rodziny między sobą poprzez zabawy i wykonywanie wspólnych zadań.,

·      realizacja programu rekolekcyjnego przez kapłana.

Udział w spotkaniach wakacyjnych i przejazd w obydwie strony jest nieodpłatny. Środki pokrywające koszty pozyskiwane są przez Stowarzyszenie w drodze konkursów o dotacje władz samorządowych oraz od sponsorów.

W drugim etapie programu uczestnicy spotkań wakacyjnych (osobno rodzice i młodzież) mają możliwość kontynuowania terapii w poradni terapeutyczno-psychologicznej „na życzenie” organizowanej przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Gliwicach, w której poznani podczas turnusu wakacyjnego psycholog i terapeuta pomagają rozwiązywać bieżące życiowe problemy.

Spotkania terapeutyczno-integrujące prowadzone są od roku 2000. Łącznie w 17. turnusach wakacyjnych uczestniczyło ponad 700 osób.

Zgłoszenia chęci uczestniczenia rodziny w spotkaniach wakacyjnych dokonywać można w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia w Gliwicach, ul. Łużycka 1 podczas dyżurów (wtorki od godz. 14 do godz. 16) lub poprzez Koła Parafialne SRK DG. Termin zgłoszeń – do końca lutego 2009 r.

Ustalona została lista uczestników spotkań "Chrzanów 2009". Na każdym z  turnusów (27.07 - 5.08.2009 r. i 7.08 - 16.08.2009 r.) będzie ponad 40 uczestników. Łącznie 19 rodzin, w tym ponad 50 dzieci. W dalszym ciągu poszukujemy sponsorów. Wsparcie może być finansowe (koszt pobytu jednego uczestnika wynosi ok. 450 zł) lub rzeczowe (art. spożywcze, zabawki, przedmioty mogące być nagrodami w konkursach dla dzieci i rodzin).

15.06.2009 r.

__________________________________________

 

ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

Obecnie prowadzone są pod patronatem Stowarzyszenia dwie świetlice:

·         „Maciejka” przy parafii św. Macieja w Zabrzu-Maciejowie (prowadzona jest w Szkole Podstawowej nr 23),

·         „Domek Dobrych Serc” przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Gliwicach.

W świetlicach zapewniona jest:

·         opieka nad dziećmi i realizacja programu socjoterapeutycznego,

·         pomoc w odrabianiu lekcji,

·         dożywianie,

·         uczestnictwo w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych przez świetlice,

·         udział w kilkudniowych wyjazdach turystyczn0-wypoczynkowych.

 

 

Zapisy dzieci do świetlicy przyjmują osoby prowadzące lub ksiądz proboszcz.

 

________________________________

 

PORADNIA PRAWNA

 

Bezpłatne porady są udzielane w każdy wtorek od 17.00 do 18.00 w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II.  Ze względu na znaczną liczbę zainteresowanych poradami wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie się  pod numerem telefonu 032 335 11 04 w. 21 (CE im. JPII). Należy także  zapoznać się z  "Zasadami udzielania porad..." i zaakceptować te zasady (dostępne na portierni CE).

 

________________________________

 

PROGRAM MIKROEDUKACJI UZALEŻNIEŃ
DLA OSÓB PRZEBYWAJACYCH W ARESZCIE ŚLEDCZYM W GLIWICACH

 

Specjalistyczny program autorski terapeutki uzależnień pracującej dla SRK DG, ułatwiający radzenie sobie z uzależnieniami w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

 

 

 

 

 

« Powrót na stronę główną